20170224jv SCC DIV 2 GIRLS HOCKEY CHAMPIONSHIP - JRC-NHRegister