20170224jv SCC DIV 1 GIRLS HOCKEY CHAMPIONSHIP - JRC-NHRegister